نفس کشیدن هم حال و هوای خوبی دارد

آن هم در هوای کوی یار

ما که قریب غربت تنهایی شده ایم،

خوب می فهمیم چه صفایی دارد ، شمعدانی

که از لطف آسمان، خیس باران شده است.

چتر چرا؟

شمعدانی زیرباران از غبار غم تن می شوید

 

هنوز فرصتی هست برای تو

نفس بکش و ریه هایت را پر از اکسیژن جوانی کن

نبض زندگی می زند و آسمان می بارد

و شب، چشمان خیسش را به روی هم می گذارد.

شهر نمی شنود انگار، صدای کوچ ستارگان دنباله دار را

و شهر در خواب عمیق چشمها

سرش را بلند نمی کند ، تا ببیند باران

هنوز ادامه دارد و شمعدانی ها ... انگار عاشق شده اند...

8/11/86

منبع : سپید شاید هم آبی |نفس کشیدن هم حال و هوای خوبی دارد...
برچسب ها : هوای ,هوای خوبی