هیچ ماهی ای ،،، برای قلاب
هیچ هویجی ،،، برای خرگوش
هیچ درختی ،،، برای تبر
هیچ خنده ای ،،، برای گریه
هیچ دانه ای ،،، برای کلاغ
هیچ شمعی ،،، برای صبح
هیچ موشی ،،، برای آزمایش
هیچ صورتی،،،، برای سیلی
هیچ سپیدی ،،، برای سیاه

دلتنگ نمی شود!!!!!!!!!!!!

 

24/10/94 - دوارده و نیم شب

منبع : سپید شاید هم آبی |هیچ ماهی ای ،،، برای قلاب
برچسب ها : برای قلاب